+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

ATROPINE SULPHATE FATRO 1 mg/ml injekční roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

kočky, malá zvířata, psi

Balení: 

1 x 10 ml

Složení: 

Atropini sulfas

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý bezbarvý roztok.

Cílové druhy zvířat

Kočky a psi.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

ATROPINE SULPHATE FATRO je indikován:
• jako antidotum při anticholinesterázové otravě (estery kyseliny fosforečné, organofosfáty, karbamáty);
• jako adjuvans pro celkovou anestezii (prevence bradykardie a bronchiální sekrece);
• jako antispasmotikum (působí na gastrointestinální, močovou, děložní a bronchiální svalovinu včetně žlučovodů);
• jako srdeční stimulans v případech sinusové bradykardie nebo atrio-ventrikulárního bloku;
• jako dechové stimulans a k omezení bronchiální sekrece.

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat s glaukomem, protože mydriatický účinek brání proudění tekutin a zvyšuje se nitrooční tlak. Nepoužívat u starých zvířat s arytmií nebo srdečními poruchami. Kromě toho, přípravek může zpomalit ústup příznaků střevní atonie.
Po podání atropinu dochází k suchosti sliznic a ovlivnění polykacího reflexu a proto je třeba opatrnosti při krmení a napájení pro nebezpečí možné pneumonie ab ingestum.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Farmakologický účinek ATROPINE SULPHATE FATRO, je-li podáván injekčně, může být dávkován na požadovaný efekt v případě sinusové bradykardie a atrio-ventrikulárního bloku. V případech anticholinesterázové otravy je vhodné podat 1/4 dávky i.v. a zbytek s.c. nebo i.m.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Osoby manipulující s přípravkem by se měly vyhnout kontaktu kůže nebo sliznice s přípravkem.
V případě, že dojde k náhodnému zasažení, je třeba potřísněné místo ihned omýt tekoucí vodou.
V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

Nežádoucí účinky
• Blokáda muskarinových receptorů v různých orgánech vyvolává dominantní nebo parasympatický tonus a je striktně závislý na velikosti dávky.
• Slinné žlázy jsou citlivé na malé dávky ATROPIN SULPHATE FATRO. Avšak k vyvolání vagolytických účinků na srdci je nutno použít vyšších dávek. To může vést k tomu, že u některých citlivějších subjektů stejná dávka vyvolá rozdílné reakce:
• kardiovaskulární účinky: tachykardie, arytmie;
• gastrointestinální účinky: vrhnutí, paralysa ilea, suchost v dutině ústní, relaxace břicha;
• močopohlavní účinky: retence moče;
• účinky na dýchací aparát: suchost dýchacích cest.

Při otravě ATROPINE SULPHATE FATRO podat anticholinesterázová léčiva jako např. physostigmin salicylát i. v. v dávce 0,1 - 0,6 mg/kg. ž. hm.

Používání v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost: Použití není doporučováno během březosti.
Laktace: Nepoužívat během laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Je kompatibilní s aplikací anestetik běžně používaných ve veterinární praxi jako jsou: inhalační anestetika, barbituráty, xylazin, ketamin a acepromazin, jehož vagolytický účinek potencuje. Atropin antagonizuje působení antiemetika metoklopramidu.

Podávané množství a způsob podání

Subkutánně, intramuskulárně nebo intravenózně v dávce:
0,02 - 2 mg účinné látky/ kg ž. hm. (ekvivalentní 0,02 - 2 ml přípravku/ kg ž. hm.).

Veterinární lékař může upravit dávku podle potřeby. Nejnižší dávka se používá pro preanestezii. Nejvyšší dávka se aplikuje u těžkých případů anticholinesterázové otravy.
Doporučuje se aplikovat ATROPINE SULPHATE FATRO dokud se nedosáhne požadovaného účinku nebo každých 6-8 hodin v případech bradykardie nebo atrio-ventrikulárního bloku.
V případech anticholinesterázové otravy podat 1/4 dávky i.v. a zbytek i.m. nebo s.c. každých 6-8 hodin do získání požadovaného efektu.
Podobně postupovat v případech sinusové bradykardie nebo atrio-ventrikulárního bloku
tzn. podat atropin každých 6-8 hodin dokud se nedosáhne potřebného účinku.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Intoxikace atropinem vyvolává: suchost hltanu, poruchu polykání, rozšíření zornic, žízeň, tachykardii, zácpu, hyperpnoe, svalový třes, ataxii, dráždivost.
Jako antidota lze použít anticholinesterázové preparáty jako např.: physostigmin salicylát aplikovaný i.v. v dávce 0,1 - 0,6 mg/kg ž. hm.

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

Inkompatibility

Bývá uváděna inkompatibilita roztoků atropiniumsulfátu s methicilinem, promazinem a s hydrogenuhličitanem sodným.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.