+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

FATROSEAL 2,6g intramamární suspenze

Intramamární suspenze pro krávy v období stání na sucho

Dodavatel: 

BIOPHARM - VÚBVL

Zvířata: 

Skot (dojnice v období stání na sucho)

Balení: 

24 x 4g

Složení: 

Bismuthi subnitras ponderosus

Zvířata:

Skot (dojnice v období stání na sucho).

Balení:

krabička s 24 aplikátory + 24 desinfekčních ubrousků

Složení:

Bismuthi subnitras ponderosus 2,6 g

Léková forma

Intramamární suspenze.
Bílá až našedlá homogenní suspenze.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Prevence nových intramamárních infekcí během období stání na sucho. U krav, u kterých je pravděpodobné, že u nich neprobíhá subklinická mastitida, lze v rámci managementu a kontroly mastitid u krav stojících na sucho používat přípravek samotný.

Zvláštní opatření pro použití

Výběr krav pro ošetření by měl být založen na veterinárním klinickém posouzení. Kritéria výběru mohou být založena na anamnéze výskytu mastitidy a počtu somatických buněk u jednotlivých krav nebo uznávaných testech pro detekci subklinické mastitidy nebo bakteriologického odběru vzorků.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Je správnou praxí pravidelně sledovat u krav stojících na sucho výskyt příznaků klinické mastitidy. Pokud se v ošetřené čtvrti vyvine klinická mastitida, měla by se postižená čtvrť před zahájením vhodné léčby manuálně vydojit.
Aby se snížilo riziko kontaminace, neponořujte aplikátor do vody. Aplikátor se používá pouze jednorázově. Vzhledem k tomu, že přípravek nemá antimikrobiální aktivitu, je pro minimalizaci rizika vzniku akutní mastitidy způsobené nevhodnou aplikační technikou a nedostatečnou hygienou zásadní dodržovat aseptickou techniku.
Po podání tohoto přípravku nepodávejte žádný jiný intramamární přípravek. U krav, které mohou mít subklinickou mastitidu, lze přípravek do infikované čtvrtě aplikovat po podání vhodného antibiotického přípravku určeného pro krávy stojící na sucho.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Soli bizmutu byly spojovány s reakcemi z přecitlivělosti.
Lidé se známou přecitlivělostí (alergií) na soli bismutu by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Tento přípravek může způsobit podráždění kůže a očí. Zabraňte kontaktu s pokožkou nebo očima.
Pokud dojde ke kontaktu s kůží nebo očima, postižené místo důkladně omyjte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu lékaři.

Pokud jsou čisticí ubrousky součástí balení, mohou u některých lidí způsobit podráždění kůže a očí kvůli přítomnosti isopropylalkoholu a chlorhexidin diglukonátu. Zabraňte kontaktu s pokožkou nebo očima.

Po použití si umyjte ruce.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost):

Velmi vzácně byla po použití tohoto přípravku hlášena akutní mastitida, především kvůli nevhodné aplikační technice a nedostatečné hygieně.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost:
Přípravek se po intramamární aplikaci nevstřebává, lze jej použít u březích zvířat. Po otelení může tele zátku pozřít. Požití přípravku teletem je bezpečné a nevyvolává žádné nežádoucí účinky.

Laktace:
Přípravek je kontraindikován pro použití během laktace. Pokud se náhodně použije u dojnic, může být pozorováno malé (až dvojnásobné) přechodné zvýšení počtu somatických buněk. V takovém případě vydojte přípravek manuálně. Žádná další opatření nejsou nutná.

Podávané množství a způsob podání

Intramamární podání.

Aplikátor má trysku pro dvě možnostmi použití. Víčko aplikátoru lze sejmout částečně nebo úplně.
Doporučuje se sevřít struk u báze, protože to napomáhá umístění suspenze do strukové cisterny a uzavření strukového kanálku shora.
Použití krátké trysky:
Použití krátké trysky umožňuje techniku částečného zavedení, takže aplikátor stačí zavést pouze do konce struku.
Použití dlouhé trysky:
Dlouhou trysku lze použít pro zlepšení komfortu při ošetření, například aby se zabránilo vyklouznutí trysky u neklidné nebo nervózní krávy.

Předávkování

Při podání dvojnásobné doporučené dávky nebyly u krav pozorovány žádné klinické nežádoucí účinky.

Ochranné lhůty

Maso: Bez ochranných lhůt.
Mléko: Bez ochranných lhůt.

Hlavní inkompatibility

Neuplatňuje se.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano dell’Emilia (Bologna), Itálie