+ kamzíci
+ klisny
+ kočky
+ koně
+ koroptve
+ kozy
+ králíci
+ krávy
+ malá zvířata
+ mufloni
+ ovce
+ prasata
+ prasnice
+ psi

SIMPANORM 0,5 mg/ml injekční roztok

Dodavatel: 

FATRO - Itálie

Zvířata: 

krávy, prasata, prasnice, skot

Balení: 

1 x 100 ml

Složení: 

Carazololum (ut hydrochloridum)

Léková forma

Injekční roztok.
Čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok

Cílové druhy zvířat

Skot, prasata.

Indikace s upřesněním pro cílový druh

SIMPANORM je indikován k tomu, aby chránil zvířata v situacích, při nichž dochází ke stresu.
Skot:
• prevence stresu vyvolaného transportem nebo při vytváření nových skupin.
Krávy a jalovice:
• usnadnění porodu,
• podpora vypuzení placenty,
• příprava prvotelek na mechanické dojení,
• zvýšení fertility.
Prasata:
• prevence stresu vyvolaného transportem nebo při vytváření nových skupin.
Prasnice:
• usnadnění porodu indukovaného prostaglandinem.

Kontraindikace

Nepoužívat u zvířat se srdečními deficiencemi, bradykardií, obstrukční bronchopathií a během březosti.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Neuplatňuje se.

Zvláštní opaření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného pozření či sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k útlumu (sedaci) a změnám krevního tlaku.
Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Po natažení požadovaného množství přípravku z lahvičky do injekční stříkačky chraňte jehlu až do vlastní aplikace. V případě zasažení pokožky nebo sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou.
V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Těhotné ženy a lidé se známou přecitlivělostí na karazolol by se měli vyhnout kontaktu
s veterinárním léčivým přípravkem.

Informace pro lékaře:
Karazolol, patří do skupiny beta-blokátorů (beta-adrenergní blokátory), jehož toxicita může způsobovat klinické účinky zahrnující sedaci, útlum dýchání a koma, bradykardii a hypotenzi. Respirační a hemodynamické příznaky by měly být léčeny symptomaticky.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Při doporučených dávkách nebyly pozorovány.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během březosti.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární nebo intravenózní podání.

Skot: 1 mg účinné látky / 100 kg ž. hm. (odpovídá 2 ml přípravku / 100 kg ž. hm. )
Stres při transportu: Přípravek podat i. m. půl hodiny před transportem nebo sestavováním nové skupiny.
Usnadnění porodu: Přípravek podat i. v. nebo i. m. na počátku prvních příznaků telení.
Usnadnění vypuzení placenty: Přípravek podat i. m. ihned po skončení porodu a případného porodnického ošetření. K odloučení placenty dojde během 10 - 12 hodin.
Příprava krav prvotelek na mechanické dojení: Přípravek podat i. m. půl hodiny před dojením a opakovat podání v 12 hodinovém intervalu. Zpravidla je zapotřebí 2 - 3 podání.
Zvýšení úrovně fertility: Přípravek podat i. v. bezprostředně před inseminací.

Prasata: 1 mg účinné látky / 100 kg ž. hm. (odpovídá 2 ml přípravku/ 100 kg ž. hm.)
Stres při transportu: Přípravek podat i. m. půl hodiny před transportem.
Usnadnění porodu indukovaného prostaglandinem: Přípravek podat i. m. 20 hodin po prvním podání PGF2α. Porod většinou následuje během 8 hodin.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případech podání nadměrných dávek přípravku je vhodné aplikovat isoprenalin.
Jestliže srdeční frekvence klesne pod fyziologicky přijatelnou hranici, je nezbytné okamžité i. v. podání atropinu.

Ochranné lhůty

Maso: 1 den
Mléko: 12 hodin

Inkompatibility

Nejsou známy.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 4 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před světlem.

Držitel rozhodnutí o registraci

FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), Itálie