LIVACOX a mechanismus účinku

Vakcíny LIVACOX® pracují na principu kontrolované infekce kuřat živými vysporulovanými oocystami oslabených kmenů ekonomicky důležitých druhů kokcídií. Po pozření infekčních stádií (vysporulovaných oocyst) hostitelem prochází kokcídie během svého vývojového cyklu ve střevních buňkách stádii asexuálního a sexuálního rozmnožování. Na konci vývojového cyklu dochází k vylučování nově vytvořených oocyst v trusu hostitele a k jejich následné sporulaci ve vnějším prostředí. Vysporulované oocysty opětovně infikují hostitele a celý vývojový cyklus parazita se opakuje.

Během slabého průběhu infekce je spuštěna specifická reakce imunitního systému a dojde k namnožení imunokompetentních buněk, které likvidují kokcídie. Imunita proti kokcidióze je zprostředkována buňkami, protilátky hrají jen méně významnou roli.

Aby došlo k dostatečnému vývoji imunity, musí být kuřata vystavena atenuovaným oocystám obsaženým ve vakcíně LIVACOX® alespoň dvakrát. K první expozici dochází při vlastní aplikaci vakcíny. K „revakcinaci“ pak dochází oocystami vyloučenými trusem po dokončení životního cyklu (5 – 7 dnů podle druhu kokcidií), které kuřata přijmou z podestýlky.
Pro navození dostatečné imunity je nezbytné, aby kuřata měla přístup ke svému trusu.
V vývoji protektivní buněčné imunity dochází po dvou vývojových cyklech kokcidií, tj. 14 dní po vakcinaci.
Tato imunita je nadále udržována díky trvalému stimulu („boosteru“) oocystami vyskytujícími se v prostředí.
Je žádoucí vakcinovat kuřata co nejdříve, aby byla imunizována včas, ještě před obdobím, kdy se obvykle objevuje klinická kokcidióza, což bývá mezi 21. – 28. dnem stáří kuřat.

Linie Eimerií, obsažené ve vakcínách LIVACOX®, jsou atenuované, díky snížené patogenitě způsobují pouze mírnou parazitémii, bez rizika vyvolání klinické kokcidiózy, nicméně jsou dostatečnými producenty oocyst pro stimulaci imunitní reakce.

Oslabení patogenity bylo dosaženo adaptací kokcidií na růst v kuřecích embryích a opakovaným dlouhodobým pasážováním v těchto embryích nebo pasážováním v kuřatech za současné selekce na zkrácený reprodukční cyklus.
Při testech bezpečnosti vakcín LIVACOX®, po podání desetinásobně vyšší dávky, jsou pozorovány na střevní stěně vakcinovaných kuřat jen mírné, nebo žádné kokcidiální leze.